Bloc

25. Innovació i models de negoci. Miquel Barceló, 28 juny 2015

Divendres passat a la tarda vaig tenir ocasió de presentar a l’Antoni Flores en la seva conferència del curs MBI. No vaig poder assistir a tota la sessió, com hagués estat el meu desig, però vaig a dedicar aquest article a la seva trajectòria professional i a la magnífica labor que estan fent ell i els seus col·laboradors des de l’empresa Loop-Cdn ajudant a empreses a identificar i posar en pràctica noves oportunitats a partir de la posada en marxa de nous models de negoci.

25logo-loop

Antoni Flores és un d’aquests pocs professionals amb una clara visió de per on ha d’anar la innovació de les empreses i com ha de portar-se a efecte. Va començar fa més de vint anys amb Cdn, una empresa de disseny industrial, quan el factor fonamental de competitivitat de la indústria era el disseny de producte, a part de la qualitat i la millora contínua dels processos productius. El disseny de producte internalitzaba la qualitat del producte i l’eficiència del procés de producció. Nombrosos productes que avui formen part de la nostra vida quotidiana van sortir d’aquesta primera etapa d’Antonio Flores com a fundador de Cdn. A la web de la seva actual empresa http://www.loop-cn.com/ es poden visualitzar alguns d’aquells dissenys.

A la fi dels 90, Antoni es va adonar que el disseny de producte no era suficient i va veure amb claredat meridiana que una empresa solament podria ser competitiva si era innovadora. Però a més, l’empresa havia de ser innovadora no només en producte sinó en tots els aspectes del seu posicionament al mercat. Així va ser com va nèixer la consultoria d’innovació que posteriorment es va transformar en Node. Poc desprès, amb la creació de Loop, les dues etapes anteriors, disseny primer i innovació desprès, s’incorporen a un tercer factor integrador que és l’actual oferta integrada de creació de nous models de negoci per a empreses.

25ProcesoInnovador

Loop: models de negoci que fan única la teva empresa

Loop defineix la seva missió com: definim nous models de negoci estructurant categories de producte i servei que es converteixen en referents de mercat.

En el llibre de Loop “La fórmula de la innovació” que es pot descarregar des de la seva web, es defineix la innovació com: “Innovar és prendre consciència de la pròpia trajectòria, observar el moviment constant del coneixement humà en els seus diferents àmbits. Detectar les confluències que generen noves oportunitats i explotar-les de forma estructurada al moment més oportú, per donar un salt quantitatiu i qualitatiu”. Ho podríem resumir com: “Partint de la cultura pròpia, una empresa ha d’incorporar coneixement, aprendre a detectar oportunitats i adquirir la saviesa i la metodologia necessàries que li permetin explotar aquestes oportunitats al moment més oportú pel que es refereix a aconseguir donar un salt davant de l’empresa.” Aquest és el procés d’innovació d’una empresa.

La filosofia de Loop es concentra en tres idees:

Primera idea (d’avís o de warning) fer més i millor del mateix no permet avançar i ens tanquem en nosaltres mateixos.

25primeraideaFer més i millor del mateix només augmenta provisionalment l’estabilitat i rendibilitat del negoci. Aviat s’entra en una espiral que, a mitjà o llarg termini, accelera el procés d’extinció.

Segona idea: El loop evolutiu permet detectar i aprofitar noves oportunitats per donar un salt endavant  amb nous models de negoci.

25segundaidea

Un loop és un salt de control a una nova generació d’oportunitats de negoci després d’un diagnòstic de l’empresa i el seu entorn.

Tercera Idea: Nivells de canvi. Es poden produir canvis en els diferents nivells de la piràmide invertida del producte fins a l’empresa. Es poden millorar els atributs del producte i/o servei, i es poden canviar el producte o servei, el model de negoci i el conjunt de l’empresa.

 

25terceraideaPodem produir canvis a qualsevol nivell, sempre tenint en compte els objectius i l’amplitud d’enfocament: a major nivell, més transcendència sobre l’estratègia de la companyia. 

Com a síntesi de les idees anteriors s’afirma que les oportunitats de negoci es generen quan s’identifica el moment de convergència entre fenòmens en els tres àmbits pertinents a l’evolució de l’empresa:

a)      Societat i cultura: és el factor de demanda, què vol una societat determinada en un moment concret. Els factors culturals són essencials i diferents en funció de l’espai i del temps. No és el mateix en una ciutat o en una regió que en una altra, ni és el mateix ahir que avui que demà. Cal entendre què és el que demanda la societat.

b)      Economia i societat: són els factors econòmics tant de demanda com de finançament. És necessari fer-se preguntes com les següents: és possible pagar per aquesta innovació, es pot finançar el desenvolupament d’aquest projecte, generarà un cash-flow suficient, tindrem accés al capital, etc.

c)     Tecnologia i ciència: és la possibilitat tecnològica, la solució que el mercat necessita i que està disposada a pagar per això i a finançar-la?, és viable tècnicament? Podrem aplicar la solució científica i tecnològica necessària?

Solament quan els tres àmbits es solapen, es produeix l’oportunitat que ens permet desenvolupar un model de negoci viable. Si falla algun dels tres àmbits no és possible la innovació i és impossible que neixi un nou model de negoci.

Per detectar l’oportunitat i poder desenvolupar-la en forma d’un nou model de negoci, Loop utilitza una metodologia pròpia contrastada en nombrosos casos d’èxit que consisteix en la definició de mapes d’enfocament i d’escenaris, obrint i tancant el camp de visió, per acabar arribant a un pla d’implementació del nou model de negoci.

Els tres factors clau d’un nou model de negoci:

Com sabem, la idea fonamental en la definició i implantació amb èxit d’un nou model de negoci és la que indica que són necessaris tres grups de condicions que han de reunir-se simultàniament: podríem parlar del triangle màgic de la innovació o del triangle màgic dels nous models de negoci.

El primer vèrtex del triangle està format pel mercat, és a dir, per la demanda: si ningú compra la nostra innovació aquesta no existirà, va camí del fracàs. La nostra idea satisfarà una necessitat real del mercat al que ens dirigim o no? El problema és: com detectem aquesta necessitat potencial quan aquesta no és coneguda encara pel nostre client ni per nosaltres mateixos, és a dir, quan no està definida. En aquest cas el que cal fer és donar la paraula a les persones, o a les empreses, donant-lis (i donant-nos) l’oportunitat que identifiquin oportunitats a partir de problemes o de reptes i, també, a partir del qüestionament del status quo.

El segon vèrtex ho formen els diners, el capital, la capacitat de compra. Sense recursos econòmics no hi haurà demanda solvent real ni finançament. Segons la naturalesa de la innovació o del model de negoci, aquests recursos econòmics tindran una o una altra naturalesa i un volum diferent, però sempre haurà d’haver-hi uns recursos que permetin finançar les activitats corresponents.

El tercer vèrtex és la tecnologia, els coneixements necessaris per donar una solució tècnica viable a les necessitats del mercat. En entorns acadèmics sol ser el vèrtex dominant amb el risc de no tenir suficientment en compte els dos anteriors.

Aquest triangle màgic és vàlid per definir nous models de negoci com els quals duu a terme Loop, i també per desenvolupar estratègies de promoció de l’emprenedoria en un territori.

Des de les estratègies empresarials, i des de les territorials, s’han de reunir un conjunt de condicions que facin viable una oportunitat. Si no es donen aquestes condicions, no es tracta d’una oportunitat real pel que, tard o d’hora, la iniciativa acabarà fracassant.

Des de l’experiència de persones com Antoni Flores i l’empresa Loop i amb la referència d’èxits i fracassos propis i aliens, podrem anar avançant en la millor comprensió de la lògica i la dinàmica de nous models de negoci com la base fonamental de l’estratègia innovadora de les empreses.

Article de Miquel Barceló

jonatanjumbert25. Innovació i models de negoci. Miquel Barceló, 28 juny 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *